Nguồn tham khảo: làm nhân sự - Human Resources

Nguồn tham khảo:  làm nhân sự

Sự cần thiết của phân quyền

Phân quyền là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Giám đốc hoặc trưởng phòng ban trước khi phân quyền cần phải hiểu rất rõ về năng lực cũng như tâm lý và động lực làm việc của người được phân quyền.

Phân quyền là hoạt động phân phối trách nhiệm phê duyệt chức năng của đơn vị và là một trong những quyết định quan trọng nhất trong quản lý. Phân quyền và việc ủy nhiệm công tác một cách chính thức để người được trao quyền chịu bổn phận những công việc cụ thể. Phân quyền là việc làm cần thiết vì không một CEO nào có thể 3 đầu 6 tay để thực hiện tất cả mọi việc.

Ích lợi của việc phân quyền:

Việc phân quyền hiện tại không còn nhằm chỉ là cắt cử công tác. Phân quyền hiện tại còn có nhiều mục đích. Những mục tiêu của việc ủy quyền là:

   Phân rõ chức năng nhiệm vụ.
   Xác lập quyền hạn, bổn phận đối với từng đầu công việc quan trọng.
   Thử thách nhân viên trong trường hợp   huấn luyện   và đánh giá   nhân sự   .

Làm sao để trao quyền hay ủy quyền hiệu quả?

Để trao quyền hiệu quả, người trao quyền cần nắm rõ các nguyên tắc:

   Trao quyền nên có thời hạn. Việc trao quyền có thời hạn sẽ là động lực để kích thích viên chức làm việc, nhất là trong trường hợp trao quyền đi kèm trao quyền lợi.
   Nói rõ yêu cầu công việc, những chuẩn mực để đánh giá hoàn thành công tác. Điều này giúp người được trao quyền rõ ràng hơn trong công việc.
   Định kỳ coi xét hiệu quả trao quyền.
   Đánh giá, huấn luyện và cải tiến.

Trao quyền có phải xóa bỏ nghĩa vụ không?

Trao quyền hay phân quyền hay ủy quyền hiện nay có nhiều quan điểm về mặt nghĩa vụ. Nhưng theo tôi, trao quyền hay ủy quyền hay phân quyền đều chỉ là tạo điều kiện cho cấp dưới chủ động làm việc chứ không phải cấp trên hết trách nhiệm. Về nguyên tắc, lãnh đạo cao nhất vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất tất cả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó trách nhiệm của lãnh đạo khi ủy quyền là phải thường xuyên đánh giá, xem xét tính hợp lý cũng như có định hướng tập huấn ăn nhập để việc phân quyền được hiệu quả.

Dũng Nguyễn - quantrinhansu.Com.Vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét